Dữ liệu biên mục

Chú giải di truyền học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79622
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Đỗ, Lê Thăng ; Đinh Đoàn Long
Thông tin xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Tình trạng vật lý: 278 tr.
Từ khóa: Di truyền học , Di truyền học phân tử , Hệ gen , Các cơ chế di truyền , AND tái tổ hợp
Danh mục: Sách, Khoa học sự sống, Di truyền học & tiến hóa
Môn học: (NCNSH) Ngành Công nghệ sinh học, (BIO2203) Di truyền học, (NSHDHKHTN) Ngành Sinh học, (BIO3502) Di truyền học đại cương, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Nội dung của tài liêu gồm các nội dung: Di truyền học phân tử; Hệ gen; Các cơ chế di truyền; Di truyền học quần thể và tiến hóa; Công nghệ AND tái tổ hợp; Các ứng dụng của di truyền học
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)