Dữ liệu biên mục

Lí luận văn học : Những vấn đề hiện đại
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79609
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Đại học Sư phạm Hà Nội
Tình trạng vật lý: 455 tr.
Từ khóa: Văn học Lịch sử và phê bình , Phê bình văn học
Danh mục: Sách, Nhân văn, Văn học
Môn học: (7140217) Ngành Sư phạm Ngữ văn, (LIN6552) Ngữ nghĩa học, (LIT6563) Lý thuyết tự sự học, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Giới thiệu tác phẩm nổi tiếng "Vấn đề thể loại lời nói" của M. Bakhtin và các tiểu luận của Tz. Todorov, J. Kristeva, M.L. Gasparov về di sản của nhà bác học vĩ đại này; một số công trình nghiên cứu của Iu.M. Lotman về các khái niệm then chốt như ''kí hiệu quyển', "văn bản", "ngôn ngữ nghệ thuật"
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)