Dữ liệu biên mục

Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận Nhân học. Quyển 2
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79510
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Tp. HCM
Tình trạng vật lý: 688 tr.
Từ khóa: Văn hóa , Việt Nam , Nhân học
Danh mục: Sách, Nhân văn, Nghiên cứu văn hóa
Môn học: (52310302) Ngành Nhân học, (ANT1100) Nhân học đại cương, (7320205) Ngành Quản lý thông tin, (7220104) Ngành Hán Nôm, (ANT1100) Nhân học đại cương, (7229030) Ngành Văn học, (ANT1100) Nhân học đại cương, (7229010) Ngành Lịch sử, (ANT1100) Nhân học đại cương, (7229020) Ngành Ngôn ngữ học, (ANT1100) Nhân học đại cương , (7310601) Ngành Quốc tế học, (ANT1100) Nhân học đại cương, (7310301) Ngành Xã hội học, (ANT1100) Nhân học đại cương, (7320201) Ngành Thông tin - thư viện, (ANT1100) Nhân học đại cương, (ANT1100) Nhân học đại cương, (7310608) Ngành Đông phương học, (ANT1100) Nhân học đại cương, (7320303) Ngành Lưu trữ học, (ANT1100) Nhân học đại cương, (7229009) Ngành Tôn giáo học, (ANT1100) Nhân học đại cương , (7310630) Ngành Việt Nam học, (   ANT1100)    Nhân học đại cương, (7310201) Ngành Chính trị học, (ANT1100) Nhân học đại cương, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (7760101) Ngành Công tác xã hội, (ANT1100) Nhân học đại cương
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Lễ nghi và tôn giáo Một số vấn đề dân tộc, pháp luật và nhà nước Tự sự và ký ức Di sản, văn bản, phương tiện truyền thông và sự kiến tạo văn hóa
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)