Dữ liệu biên mục

Business Ethics in the Social Context: Law, Profits, and the Evolving Moral Practice of Business
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79466
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Newton, Lisa
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 100 p.
Từ khóa: Business Ethics, Law, Profits, Moral Practice
Danh mục: Sách, Đạo đức học, Nhân văn
Môn học: (07TDPTD) Ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh, (INS3077) Dữ liệu lớn, trách nhiệm lớn: Luật và đạo đức trong phân tích kinh doanh, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chapter 1. Can Business Be a Moral Enterprise? Chapter 2. Employee Rights and Responsibilities: The Internal Constituencies of Business Chapter 3. Customers, Community, and World: The External Constituencies of Business.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)