Dữ liệu biên mục

Business Efficiency And Ethics: Values and Strategic Decision Making
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79465
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Chorafas, Dimitris N.
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 294 p.
Từ khóa: Business Efficiency, Business Ethics, Strategic Decision Making
Danh mục: Sách, Đạo đức học, Nhân văn
Môn học: (07TDPTD) Ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh, (INS3077) Dữ liệu lớn, trách nhiệm lớn: Luật và đạo đức trong phân tích kinh doanh, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: 1. Ethical Values, Efciency, and Effectiveness 2. Senior Managers Are in the Frontline of Efciency and Ethics 3. Social Ethics and Rising Corruption 4. Ethics and Efciency in Public Administration 5. Be Ready for the “Unthinkable” 6. Ethics and Efciency in the Financial Industry 7. Libor Scandal, Derivatives, Gold Deceits, and the ETFs 8. The Strategy of Financial Gambling 9 Barings: The Crashing of a Venerable Bank 10. Parmalat: The Hedge Fund with Dairy Products on the Side 11. Ethics and Efciency in Manufacturing and Services 12. Ethics, Opportunities, and Risks with Information.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)