Dữ liệu biên mục

Digital Thinking and Mobile Teaching
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79346
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Dr. Julie Reinhart; Dr. Renee Robinson
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 114 p.
Từ khóa: Teaching, IT
Danh mục: Sách, Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin, Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book includes case study examples from elementary, secondary and post secondary settings to assist readers in applying the book’s concepts in a concrete fashion…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)