Dữ liệu biên mục

Membrane Bioreactor for Wastewater Treatment
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79309
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Yang, Jixiang
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 125 p.
Từ khóa: Wastewater treatment, Xử lý nước thải
Danh mục: Sách, Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This edited book aims to include the most related and practical knowledge about MBR. Detailed discussion about deep scientific knowledge in all fields of MBR is not addressed. The book starts from the introduction of biological wastewater treatment. In addition, the book focuses on knowledge of membrane, performance of MBR and its operation. This book is suitable for person who does not have any background in MBR. After reading this book, readers should be acquainted with MBR...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)