Dữ liệu biên mục

Introduction to Wastewater Treatment
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79306
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Templeton, Michael R; Butler, David
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 80 p.
Từ khóa: Wastewater treatment, Xử lý nước thải, Engineering
Danh mục: Sách, Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book provides an introduction to the fundamental concepts and equations that underlie the engineering processes in wastewater treatment. Topics include preliminary treatment, sedimentation, biological treatment, nutrient removal, disinfection, and sludge treatment. Also discussed are wastewater management issues in developing countries and emerging concerns and trends in wastewater treatment in developed countries...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)