Dữ liệu biên mục

fundamentals of refrigeration thermodynamics
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79301
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Micallef, Daniel
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 168 p.
Từ khóa: Fundamentals, refrigeration, thermodynamics, Engineering
Danh mục: Sách, Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)