Dữ liệu biên mục

Java 1 Basic syntax and semantics
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79242
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Klausen, Poul
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 135 p.
Từ khóa: Basic syntax, semantics, development, software, Programming , Phát triển phần mềm, Ngôn ngữ lập trình
Danh mục: Sách, Sách, Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)