Dữ liệu biên mục

Journalism in the Fallen Confederacy
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79133
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Van Tuyll, Debra Reddin; Dupont, Nancy McKenzie; Hayden, Joseph
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 129 p.
Từ khóa: Journalism, Confederate States of America, Freedom of the press, American newspapers, Confederate States of America, Press and politic, United States, History, Civil War, 1861 1865
Danh mục: Sách, Lịch sử, Nhân văn
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: During the American Civil War, several newspapers remained Confederate sympathizers despite their locations being occupied by Union troops. Examining these papers, the authors explore what methods of suppression occupiers used, how occupation influenced the editorial and business sides of the press, and how occupation impacted freedom of the press
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)