Dữ liệu biên mục

Extractions#An Ethnography of Reproductive Tourism
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79106
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Nahman, M.
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 222 p.
Từ khóa: Ovum donors, Romania, Ovum, Transplantation, Social aspects, Israel, Sale of organs, Moral and ethical aspects, Human reproductive technology, Political aspects, Fertility clinics, Nationalism, Israel
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học chính trị
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)