Dữ liệu biên mục

Mobile Europe: The Theory and Practice of Free Movement in the EU
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79102
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Recchi, Ettore
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 208 p.
Từ khóa: Labor mobility, European Union countries, Freedom of movement, Demography, Sociology/General, Globalization
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học chính trị
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: With a particular focus on their integration paths, political participation and identifications, this book draws on large cross-national surveys of this specific population carried out between 2004 and 2012, as well as in-depth interviews and aggregate statistical data from a plethora of sources.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)