Dữ liệu biên mục

Oriental identities in super diverse Britain : young Vietnamese in London
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79067
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Barber, Tamsin
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 273 p.
Từ khóa: Ethnic identity, Orientalism, Stereotypes, Vietnamese, England, London
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)