Dữ liệu biên mục

International student mobility and transnational friendships
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79050
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Bilecen, Bașak
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 176 p.
Từ khóa: Transnational education, Student mobility, Education and globalization, Friendship
Danh mục: Sách, Giáo dục, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Friends play a crucial role in international students' lives. This book explores the characteristics of the friendship networks of international doctoral students by analysing the relationships between these students and their friends, both in the country of education and across several national borders
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)