Dữ liệu biên mục

Migration, citizenship and the challenge for security : an ethnographic approach
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79038
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Innes, Alexandria J.
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 179 p.
Từ khóa: Social sciences,  National security, Europe,  Political refugees
Danh mục: Sách, Điều dưỡng, Nha khoa & Chăm sóc sức khỏe, Công việc xã hội và chính sách xã hội
Môn học: (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This study focuses on the field of security studies through the prism of migration. Using ethnographic methods to illustrate an experiential theory of security taken from the perspective of migrants and asylum seekers in Europe, it effectively offers a means of moving beyond state-based and state-centric theories in International Relations.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)