Dữ liệu biên mục

Gendering the international asylum and refugee debate
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79031
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Freedman, Jane
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 249 p.
Từ khóa: Women refugees, Social conditions, Refugees, Sex differences.
Danh mục: Sách, Điều dưỡng, Nha khoa & Chăm sóc sức khỏe, Công việc xã hội và chính sách xã hội
Môn học: (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This revised and updated 2nd edition of Freedman's hard-hitting study aims to remedy the current lack of gender-specific analyses of asylum and refugee issues. It provides a comprehensive account of the situation of women in global forced migration, and explains the ways in which women's experiences are shaped by gendered relations and structures.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)