Dữ liệu biên mục

Work, family and commuting in Europe : the lives of Euro commuters
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79029
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Ralph, David
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 149 p.
Từ khóa: Migrant labor, European Union countries,  Labor mobility
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Kinh tế học
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)