Dữ liệu biên mục

Biology :  concepts and connections
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78981
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Campbell, Neil A. ; Mitchell, Lawrence G. ; Reece, Jane B.
Thông tin xuất bản: Benjamin Cummings
Tình trạng vật lý: 879 p.
Từ khóa: Biology , Sinh học
Danh mục: Sách, Khoa học sự sống, Khoa học sự sống nói chung
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (BIO2200) Tế bào học, (NKHMT) Ngành Khoa học Môi trường, (BIO1061) Sinh học đại cương, (7720101) Ngành Y khoa, (BIO1059) Sinh học đại cương, (52720401) Ngành Dược học, (BIO1059) Sinh học đại cương, (7720501) Ngành Răng Hàm Mặt, (BIO1059) Sinh học đại cương, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1994
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: We created Biology: Concepts and Connections primarily to serve college students who are not biology majors, although it is also appropriate for courses that enroll both majors and nonmajors. We have made difficult decisions in balancing breadth and depth— hard choices about which topics to explain in greatest detail, and even harder choices about what to leave out of the book. One trait of the best classroom teachers is their skill at maintaining a focus on the big ideas of biology even as they enrich their students’ understanding of ttese key concepts by judiciously applying a layer of details and useful terminology. It is that teaching model we adopted for Biology: Concepts and Connections.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)