Dữ liệu biên mục

Journalism, audiences and diaspora
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78951
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 271 p.
Từ khóa: Ethnic press,  Minorities, Press coverage,  Journalism, Social aspects, Mass media and minorities
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học thư viện, thông tin, xuất bản
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This collection takes the study of diasporic communication beyond the level of simply praising its existence, to offering critical engagements and analysis with the systems of journalistic production, process and consumption practices as they relate to people who are living outside the borders of their birth nation
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)