Dữ liệu biên mục

Ethnographies of Uncertainty in Africa
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78931
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 209 p.
Từ khóa: Uncertainty, Social aspects, Africa, Pragmatism, Forecasting, Ethnology, Development, Economic Development
Danh mục: Sách, Nhân văn, Nghiên cứu văn hóa
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This collection explores the productive potential of uncertainty for people living in Africa as well as for scholars of Africa. Eight ethnographic case studies from across the continent examine how uncertainty is used to negotiate insecurity, create and conduct relationships, and act as a source for imagining the future...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)