Dữ liệu biên mục

Black Women in Management: Paid Work and Family Formations
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78929
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Farmer, Diane Chilangwa
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 233 p.
Từ khóa: Business Ethics, Organizational Behavior, Workplace Culture, General, South Africa, Johannesburg
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Kinh tế học
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Black Women in Management identifies some of the differences and/or similarities that exist between these women's career choices and progression and explores how they address socio-cultural and gendered expectations of domestic, social and caring commitments as career women living and working in two urban cities - one African, the other European...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)