Dữ liệu biên mục

Sacred Iconographies in Chicana Cultural Productions
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78920
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Román Odio, Clara
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 203 p.
Từ khóa: Mexican American women, Mexican, American Border Region, Ethnic identity, Idols and images in literature
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: "This book examines the iconography of the Virgin of Guadalupe as a force for social justice and feminist emancipation within Chicana cultural productions from 1975 to 2010. In these productions the Virgin serves as a paradigm to unlock the histories of conquest and colonization, racism, gender, and sexual oppression in the US-Mexico borderland and beyond, and as a means to negotiate new social relations through spiritual mestizaje."--Publisher's website.
Tóm tắt theo mục lục: Introduction: On the Treachery and Emancipatory Power of Chicana Iconographies -- Chicana Theory in the Flesh: A Bridge for the Transnational Feminist Movement -- Nepantlismo, Chicana Approach to Colonial Ideology -- Spiritualities of Dissent and Storytelling in Chicana Literature -- Globalization and Chicana Politics of Representation -- Queering the Sacred: Love as Oppositional Social Action -- Conclusion.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)