Dữ liệu biên mục

Deviance and Risk on Holiday: An Ethnography of British Tourists in Ibiza
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78919
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Briggs, Daniel
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 265 p.
Từ khóa: Deviant behavior, Spain, Ibiza Island, Tourists, Young adults, Great Britain, Conduct of life
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book represents the first attempt to step inside the holiday experience of young British tourists in San Antonio, Ibiza. Briggs' ethnographic study reveals the ugly truth about how and why they get involved in deviance and risk-taking when they go abroad, driven by self validation and a commodified social context...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)