Dữ liệu biên mục

Migration in the Age of Genocide: Law, Forgiveness and Revenge
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78912
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Davidson, Alastair
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 225 p.
Từ khóa: Refugees, Genocide survivors, Social justice
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book presents a novel proposal for establishing justice and social harmony in the aftermath of genocide. It argues that justice should be determined by the victims of genocide rather than a detached legal system, since such a form of justice is more consistent with a socially grounded ethics, with a democracy that privileges citizen decision-making, and with human rights...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)