Dữ liệu biên mục

Archaeological Heritage in a Modern Urban Landscape
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78909
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Gamboa T., Jorge
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 108 p.
Từ khóa: Historic sites, Conservation and restoration, Peru, Trujillo, Urban archaeology.
Danh mục: Sách, Lịch sử, Nhân văn
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Archaeological Heritage in a Modern Urban Landscape evaluates issues about the preservation, social role and management of archaeological sites in the Trujillo area, north coast of Peru, specifically those of the Moche culture (100-800 AD). Moche was one of the great civilizations of ancient Peru, with spectacular ceremonial adobe architecture and settlements distributed across a landscape formed by coastal valleys and one of the largest deserts of South America...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)