Dữ liệu biên mục

Giáo trình sinh học phân tử tế bào và ứng dụng (Tái bản lần 3)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78891
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Võ, Thị Thương Lan
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 193 tr.
Từ khóa: Giáo trình , Sinh học phân tử , Tế bào
Danh mục: Sách, Hóa học, Hóa sinh học
Môn học: (NSHDHKHTN) Ngành Sinh học, (BIO2502) Sinh học phân tử, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách này giới thiệu những quá trình quan trọng xảy ra trong tế bào, nhờ đó làm sáng tỏ sự giống và khác nhau trong cấu trúc của genome, cấu trúc của một gen ở tế bào prokaryot và eukíiryot (chương 1), quá trình tái bản và sửa chữa genome (chương 2). Những cấu trúc đó liên quan đến các cách thức kiểm soát hoạt động của các gen ở giai đoạn phiên mã, sau phiên mã và dịch mã để tổng hợp protein (ehiương 3). Quá trình tổng hợp protein, những biến đổi cấu trúc protein và nhũng cách thức để nhận biết và vận chuyển protein đặc hiệu đến những vị trí đích khác nhau trong tế bào, hoặc tiết ra bén ngoài đuíợc giới thiệu trong chương 4. Một số kỹ thuật cơ bản trong nghiên cứu sinh học phân tử được trình bày trong chương 5
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)