Dữ liệu biên mục

High Mobility in Europe: Work and Personal Life
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78861
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 235 p.
Từ khóa: Labor mobility, Commuting, Commuter marriage, Migration, Transportation, Social aspects, Sociology, Human Geography, Demography, Urban, Europe
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Kinh tế học
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Travelling intensively to and for work helps but also challenges people to find ways of balancing work and personal life. Drawing on a large European longitudinal study, Mobile Europe explores the diversity and ambivalence of mobility situations and the implications for family and career development
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)