Dữ liệu biên mục

European Social Movements and Muslim Activism: Another World but with Whom?
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78859
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Peace, Timothy
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 196 p.
Từ khóa: Social sciences, Ethnicity, Islam, Religion and sociology, Religion, Sociology of Religion, Politics & government,
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học chính trị
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: How do progressive social movements deal with religious pluralism? In this book, Timothy Peace uses the example of the alter-globalisation movement to explain why social movement leaders in Britain and France reacted so differently to the emergence of Muslim activism
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)