Dữ liệu biên mục

Social transformation and migration : national and local experiences in South Korea, Turkey, Mexico and Australia
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78836
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 331 p.
Từ khóa: Emigration and immigration, Social change, Globalization
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book examines theories and specific experiences of international migration and social transformation, with special reference to the effects of neo-liberal globalization on four societies with vastly different historical and cultural characteristics: South Korea, Australia, Turkey and Mexico...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)