Dữ liệu biên mục

Ireland and the New Journalism
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78833
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 237 p.
Từ khóa: Journalism, Ireland, History, Press and politics
Danh mục: Sách, Báo chí và truyền thông, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This volume explores the ways in which the complicated revolution in British newspapers, the New Journalism, influenced Irish politics, culture, and newspaper practices. The essays here further illuminate the central role of the press in the evolution of Irish nationalism and modernism in the late nineteenth and early twentieth centuries...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)