Dữ liệu biên mục

Hóa lý. Tập 2: Dùng cho sinh viên hóa các trường tổng hợp và sư phạm
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78804
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 209 tr.
Từ khóa: Hóa học , Hóa lý , Dung dịch , Nhiệt động học , Lượng tử
Danh mục: Sách, Hóa học, Hóa lý
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (CHE1084) Hóa lý 2, (CHE1085) Thực tập hóa lý 2 - phần 1, (CHE2008) Thực tập hóa lý 2 – phần 2, (NHH) Ngành Hóa học, (CHE3137) Hóa học bề mặt và ứng dụng, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1997
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Tài liệu gồm các nội dung : Dung dịch; Quy tắc pha; Nhiệt động học thống kê; Các hiện tượng bề mặt và sự hấp phụ
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)