Dữ liệu biên mục

Hoá học vô cơ. Tập 2, Các nguyên tố hoá học điển hình (Tái bản lần 1 có sửa chữa và bổ sung)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78791
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Hoàng, Nhâm
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 291 tr.
Từ khóa: Hoá học vô cơ , Nguyên tố hóa học , Chemistry, Inorganic , Chemical Engineering and Technology
Danh mục: Sách, Hóa học, Hóa học vô cơ
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (CHE1054) Thực tập hóa học vô cơ 1, (NHH) Ngành Hóa học, (CHE1090) Hóa học vô cơ 2, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1999
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách bao gồm các chương sau : Chương 1. Hiđro, oxi và nước ; Chương 2. Kim loại kiềm ; Chương 3. Kim loại kiềm thổ ; Chương 4. Các nguyên tố nhóm IIIA ; Chương 5. Các nguyên tố nhóm IVA ; Chương 6. Các nguyên tố nhóm VA ; Chương 7. Các nguyên tố nhóm VIA ; Chương 8. Các Halogen ; Chương 9. Khí hiếm
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)