Dữ liệu biên mục

Principles of biochemistry
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78717
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Zubay, Geoffrey L. ; Parson, William W. ; Vance, Dennis E.
Thông tin xuất bản: Wm. C. Brown
Tình trạng vật lý: 989 p.
Từ khóa: Biochemistry , Hóa sinh
Danh mục: Sách, Hóa học, Hóa sinh học
Môn học: (NCNSH) Ngành Công nghệ sinh học, (BIO3321) Năng lượng sinh học , (52720401) Ngành Dược học, (SMP2052) Hóa sinh, (7720501) Ngành Răng Hàm Mặt, (SMP2052) Hóa sinh, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1995
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: A concise introductory text intended for use in one-semester biochemistry courses. The book contains coverage of both the biological and chemical aspects of the subject, enabling the student to understand the relationship between biology, chemistry and biochemistry. It features new colour molecluar graphic images of important biological molecules which have been generated specifically for inclusion in the text with the introductory level student in mind.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)