Dữ liệu biên mục

The Customization of Science: The Impact of Religious and Political Worldviews on Contemporary Science
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78669
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 209 p.
Từ khóa: Science, Social aspects, Religion, Religion and science
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This collection explores whether and how religious and secular worldviews and political ideologies held by scientists, citizens, decision-makers and politicians influence science as practiced and understood today. Contributors explore the social and scientific repercussions of 'customizing' science to fit the needs and interests of various groups
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)