Dữ liệu biên mục

Birthplace, Migration and Crime: The Australian Experience
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78647
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Francis, Ronald D.
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 285 p.
Từ khóa: Crime, History, Alien criminals, Kriminalität, Migration, Australia
Danh mục: Sách, Luật & Tội phạm học, Tội phạm học
Môn học: (05-KL-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: An historical and contemporary account of migrant crime in Australia, this book explores a range of issues from mental health and victimology to immigration policy and legal analysis, arguing that it is birthplace, not race, which impacts upon crimes committed by migrants.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)