Dữ liệu biên mục

Profit from Science: Solving Business Problems Using Data, Math, and the Scientific Process
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78641
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Danner, George
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 236 p.
Từ khóa: Problem solving, Strategic planning, Science Methodology
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Quản lý kinh doanh
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)