Dữ liệu biên mục

The Demography of Europe
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78620
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 226 p.
Từ khóa: Social sciences, Aging, Methodology, Migration, Demography, Europe
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book, derived from the symposium on “The Demography of Europe” held at the Max Planck Institute for Demographic Research in Rostock, Germany in November 2007 in honor of Professor Jan M. Hoem, brings together leading population researchers in the area of fertility, family, migration, life-expectancy, and mortality. The contributions present key issues of the new demography of Europe and discuss key research advances to understand the continent’s demographic development at the turn of the 21st century.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)