Dữ liệu biên mục

Governing through diversity : migration societies in post multiculturalist times
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78570
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Matejskova, Tatiana
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 221 p.
Từ khóa: Diversity in the workplace, Multiculturalism, Cultural pluralism
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)