Dữ liệu biên mục

Women in Lebanon : living with Christianity, Islam, and multiculturalism
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78560
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Thomas, Marie Claude
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 247 p.
Từ khóa: Christian women, Lebanon, Social conditions
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Combining insider and outsider perspectives, Women in Lebanon looks at Christian and Muslim women living together in a multicultural society and facing modernity. While the Arab Spring has begun to draw attention to issues of change, modernity, and women's subjectivity, this manuscript takes a unique approach to examining and describing the Lebanese "alternative modernities" thesis and how it has shaped thinking about the meaning of terms like evolution, progress, development, history, and politics in contemporary Arab thought. The author draws on extensive ethnographic research, as well as her own personal experience.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)