Dữ liệu biên mục

Assessing the open method of coordination : institutional design and national influence of EU social policy coordination
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78553
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 287 p.
Từ khóa: European Union,  Social integration, Social service
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học chính trị
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Based on the findings of a large-scale, comparative research project, this volume systematically assesses the institutional design and national influence of the Open Method of Coordination in Social Inclusion and Social Protection (pensions and health/long-term care), at the European Union level and in ten EU Member States.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)