Dữ liệu biên mục

Global migration : patterns, processes, and politics
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78505
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Mavroudi, lizabeth; Nagel, Caroline
Thông tin xuất bản: Routledge
Tình trạng vật lý: 266 p.
Từ khóa: Emigration and immigration,  Emigration and immigration, Cultural assimilation
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học chính trị
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Glohdl Mịgration provides a clear, concise, and well-organized discussion oíhistorical patterns and contemporary trends of migratíon, while guiding ứie reader through an often difficult and politi- cized topic. Aimed primarily at undergraduate and Master’s students, the text encourages the reader to reílect on economic processes, politics, immigrant lives, and raises debates about inclusion, exclu- sion, and citizenship. The text critically highlights ứie global character of contemporary migration and the importance of historical context to current processes and emphasizes the role of gender, race, and national ideologies in shaping migration experiences.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)