Dữ liệu biên mục

Politics and Rhetoric: A critical introduction
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78504
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Martin, James
Thông tin xuất bản: Routledge
Tình trạng vật lý: 202 p.
Từ khóa: Communication in politics,  Rhetoric,  Persuasion, Psychology
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học chính trị
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Politics and Rhetoric draws together in a comprehensive and highly accessible way relevant ideas from discourse analysis, classical rhetoric updated to a modern setting, relevant issues in contemporary political theory, and numerous carefully chosen examples and issues from current politics. It will be essential reading for all students of politics and political communications.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)