Dữ liệu biên mục

The law and procedure of the International Court of Justice : fifty years of jurisprudence. Volume 1
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78490
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Thirlway, H. W. A.
Thông tin xuất bản: Oxford University Press
Tình trạng vật lý: 1182 p.
Từ khóa: International Court of Justice,  International law, State Sovereignty, Territory
Danh mục: Sách, Luật & Tội phạm học, Pháp luật
Môn học: (05-KL-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This collection addresses all of the areas of international law that the International Court of Justice has addressed with depth and nuance. The topics considered include general principles of law, sources of law, treaty interpretation, substantive issues such as the law of the sea, state sovereignty, and state responsibility, questions of jurisdiction and competence, and questions of the Court's procedure. Since 1989, the author, a former Principal Legal Secretary to the International Court of Justice, contributed frequent articles on this subject to the British Yearbook of International Law continuing the work begun by Sir Gerald Fitzmaurice in 1950. This work brings together these articles in one place for the first time, with extensive cross-references, and a thorough index and tables, making it more accessible than ever
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)