Dữ liệu biên mục

Ethics and the conduct of business
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78477
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Boatright; John R.
Thông tin xuất bản: Pearson
Tình trạng vật lý: 356 p.
Từ khóa: Business ethics,  Social responsibility of business
Danh mục: Sách, Đạo đức học, Nhân văn
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Ethics and the Conduct of Business is a comprehensive and up-to-date discussion of the most prominent issues in the field of business ethics, and the major positions and arguments on these issues.  Numerous real-life examples and case studies are used throughout the book to increase understanding of issues, stimulate class discussion, and show the relevance of the discussion to real-life business practice.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)