Dữ liệu biên mục

Gender, Empire, and Postcolony: Luso Afro Brazilian Intersections
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78446
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 229 p.
Từ khóa: Portuguese literature, History and criticism, African literature (Portuguese), Brazilian literature, Gender identity in literature, Imperialism in literature, Postcolonialism in literature, 20th century
Danh mục: Sách, Nhân văn, Văn học
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)