Dữ liệu biên mục

Conversations in Postcolonial Thought
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78439
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 218 p.
Từ khóa: Postcolonialism, Multiculturalism, Interdisciplinary research, Race relations, Marginality, History & Theory, Postkolonialismus
Danh mục: Sách, Nhân văn, Nghiên cứu văn hóa
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Offering 12 interviews with postcolonial thinkers in the social sciences and humanities, this collection features theorists such as Sara Ahmed and Paul Gilroy. Topics range from Bob Marley to the Black Panthers, Fanon to feminism, and anti-apartheid to the academy, uncovering thought provoking adventures about resistance and empowerment
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)