Dữ liệu biên mục

Hóa học hữu cơ. Tập 1
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78352
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Đặng, Như Tại ; Ngô, Thị Thuận
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 762 tr.
Từ khóa: Liên kết hóa học , Hóa học hữu cơ , Hợp chất dị vòng
Danh mục: Sách, Hóa học, Hóa học hữu cơ
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (CHE2114) Hóa học hữu cơ 2, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Nội dung tập 1 đề cập đến các chương : Đại cương về hóa học hữu cơ ; Hiđrocacbonno ; Hiđrocacbon không no ; H iđrocacbon thơm ; Dầu mỏ và khí thiên nhiên ; Hóa học lập thể ; Phương pháp phổ và cấu tạo hợp chất hữu cơ ; Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon ; Hợp chẫt cơ nguyên tố ; Ancol, phenol và ete. Nội dung tập 2 gồm các chương : Anđehit và xeton ; Axit cacboxylic và d ẫn xuất ; Hợp chất hữu cơ chứa nitơ ; Hóa học enol và ion enolat ; Hợp chất dị vòng ; Cacbohiđrat ; A mino axit, peptit và protein ; Phân tích tổng hợp lùi; Steroit và ancaloit; Thuốc chữa bệnh từ hợp chất hữu cơ.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)