Dữ liệu biên mục

Essentials of Organic Chemistry
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78351
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Boxer, Robert
Thông tin xuất bản: McGraw Hill
Tình trạng vật lý: 678 p.
Từ khóa: Hóa học , Hóa học vô cơ , Nguyên tố hóa học
Danh mục: Sách, Hóa học, Hóa học vô cơ
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (CHE1191) Thực tập hóa học hữu cơ 1, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1997
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: The text is organized in such a way as to proceed from the simple to the more complex: That is, Chapter 1 and som e of Chapter 2 represent a review of general inorganic chemistry. Chapters 3 and 4 cover the relatively nonreactive alkanes; and Chapters 5 and 6 the more chemically complex alkenes. Chapters 7-11 cover the remainder of the hydrocarbons. Families with one functional group that contain elements other than carbon and hydrogen are studied in Chapters 12-25. Biomolecules which contain two or more functional groups are covered in Chapters 26-28.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)