Dữ liệu biên mục

Hóa học môi trường
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78348
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Phạm, Hùng Việt ; Trần, Tứ Hiếu ; Nguyễn, Văn Hội
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 157 tr.
Từ khóa: Hóa học môi trường , Khoa học sự sống , Kỹ thuật vệ sinh môi trường
Danh mục: Sách, Hóa học, Hóa học môi trường
Môn học: (NHH) Ngành Hóa học, (CHE3195) Hoá học môi trường, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1999
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Hóa học môi trường là môn khoa học đa ngành, bao gồm Hóa học, Vật lý học, Khoa học về sự sống, Nông học, Y dược, Kỹ thuật vệ sinh môi sinh v.v… Hóa học môi trường nghiên cứu nguồn gốc, các phản ứng, sự vận chuyển, các hiệu ứng và sự tồn tại của các chất hóa học trong không khí, nước, đất, các quá trình này ảnh hưởng đến sự sống và ngược lại, những hoạt động của con người lại ảnh hưởng tới các quá trình đó.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)